ประเด็น “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”

องค์ประกอบ/คุณลักษณะที่สำคัญคือ

1. คําถามวิจัย (Research question)

2. ผู้วิจัย (Investigators)

3. ผลการวิจัย (Results)

4. การนําผลการวิจัยไปใช้ (Implementation)

 

1) คําถามวิจัย (Research Question)

ต้องเป็นปัญหาที่มาจากงานประจําหรือการภาระกิจทั้งการเรียนการสอน การบริการวิชาการ  ที่เป็นงานประจําที่ทําอยู่ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติหรือเพิ่มประสิทธิภาพของงานที่เป็น งานประจํานั้นๆ

 

2) ผู้วิจัย (Investigators)

ต้องเป็นคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานประจํานั้นอยู่ ซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาในหน่วยงาน การเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการนั้น

 

3) ผลการวิจัย (Results)

วัดผลลัพธ์ที่เกิดต่อนักศึกษา สถาบัน หรือผลของบริการวิชาที่มีผลต่อชุมชน สังคมโดยตรง โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพของการเรียนการสอน

 

4) การนําผลการวิจัยไปใช้ (Implementation)

ผลการวิจัยต้องนํากลับไปใช้ในหน่วยงานของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนหรือเพื่อ การพัฒนางานประจํานั้น ๆ

 

ขั้นตอนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย

1. ค้นหาประเด็นปัญหาและสาเหตุ

2. สร้างทีมงานในการพัฒนางานไปสู่งานวิจัย

3. จัดทําโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา

4. ดําเนินการวิจัย

5. นําผลไปใช้ เผยแพร่ ติดตามและประเมินผล

6. ทบทวนการปฏิบัติของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

โพสท์ใน องค์ความรู้, ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ในการเรียนการสอน

 

ณธรรมจริยธรรม

พฤติกรรม

กลวิธีในการสอดแทรก

ระเบียบการแต่งกาย แต่งกายถูกกาลเทศะ สังเกตให้คําแนะนําตักเตือนอย่างเป็นมิตรโดยขอให้แก้ไข ในการเข้าเรียนครั้งต่อไป และหาโอกาสพูดแลกเปลี่ยน ความคิดกับนักศึกษาที่มีปัญหาเพื่อให้นักศึกษารู้จัก ตนเอง สังคมและปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ความตรงต่อเวลา วินัยในตนเอง ให้ความสําคัญต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน เลิกเรียน การส่ง รายงานภายในเวลากําหนด
ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ เน้นความสําคัญของคําพูดและการกระทําที่สอดคล้องกัน การทํางานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง การยอมรับความ ผิดพลาดที่เกิดนั้น การปฏิบัติตามกติกา โดยอาจยกตัวอย่าง ของการใช้งานเทคโนโลยีกับจริยธรรมที่เกิดขึ้น เป็นต้น
ความขยัน หมั่นเพียร ความตั้งใจ ความ พยายาม วิเคราะห์ผลของความพยายามค้นคว่าหาความรู้ การไม่ท้อแท้ และกระตือรือร้นในการเรียน
ความรับผิดชอบ - มุ่งมั่นในการทํางาน – ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า- ปฏิบัติงานให้ครบ และลุล่วง บันทึกผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรมต่างๆ ในการวางแผน งานอย่างเหมาะสม อย่างมีระเบียบ ปฏิบัติตามแผนอย่างรอบคอบครบถ้วน รวมทั้งการประเมินผลในประเด็น ที่รับผิดชอบ ทั้งในด้านความตรงต่อเวลา ปริมาณ และ คุณภาพของงาน
ความประหยัด ประหยัดและออม สังเกตและให้วิเคราะห์ผลดีของการประหยัดจากสถานการณ์ และการช่วยรักษาสาธารณสมบัติของมหาวิทยาลัยไม่ฟุ่มเฟือย
ความสามัคคี / การทํางานเป็นกลุ่ม มีความเอื่อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ เป็นมิตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีการแบ่งกลุ่มแบ่งหน้าที่/ ตอบคำถามเป็นทีมที่สอดคล้องกับ เนื้อหาวิชาที่สอนในแต่ละสัปดาห์ และช่วยกันหาวิธีแก้ไข ปรับปรุงอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในการทํางานเป็นทีมเพื่อให้ผลสําเร็จร่วมกัน
มีสัมมาคารวะ มีมารยาทดีงาม ชมเชยผู้ยกมือไห้วอาจารย์ ไม่พูดคุยในขณะที่อาจารย์สอน และสอดแทรกวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย
ความอดทน อดทนเมื่อเกิดอุปสรรค การควบคุมอารมณ์ ชี้ให้เห็นว่า ในการทํางานทั้งเดี่ยว และกลุ่มจะต้องปฏิบัติงานจนสําเร็จไม่ทิ้งงานกลางคัน อดทนอดกลั้นต่อ การยั่วยุ การวิจารณ์/การตําหนิ
มีศรัทธาต่อศาสนา มี ความละอายต่อการทํา ความชั่ว มีสิ่งยึดเหนี่ยวในการ ดําเนินชีวิต คิดดี พูดดี และทําดี สอดแทรกประเด็นของความดี ความชั่วในเนื้อหาทุกครั้งที่ มีโอกาส เช่น ในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ การถามความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการซึมซาบ เข้าถึงความรู้สึกนึกคิด จิตสํานึกของนักศึกษาเองให้มากที่สุด โดยที่นักศึกษาไม่รู้ตัว

การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม อาจารย์ผู้สอนควรมีการกำหนดกิจกรรม ช่วงจังหวะในการสอดแทรกให้ชัดเจนและควรนำประเด็นที่เกี่ยวกับรายวิชา หรือสาขาวิชาของนักศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างเพื่อให้นักศึกษาได้มองเห็นภาพที่ชัดเจน

โพสท์ใน องค์ความรู้, ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น